Gonosen no kata ( kaeshi no kata)

Kata de projections en contre

Attaques   contres  
  
1. O SOTO GARIO SOTO GARI  
2. HIZA GURUMA  HIZA GURUMA  
3. O UCHI GARIOKURI GAESHI (barai)  
4. DE ASHI BARAITSUBAME GAESHI  
5. KO SOTO GAKETAI OTOSHI  
6. KO UCHI GARISASAE STURIKOMI  ASHI (hidari)  
7. KUBI NAGE       USHIRO GOSHI  
8. KOSHI GURUMAUKI GOSHI (hidari)  
9. HANE GOSHISASAE TSURIKOMI ASHI (hidari)  
10. HARAI GOSHIUTSURI GOSHI  
11. UCHI MATAMAE TE GURUMA  
12. IPPON SOE NAGESUMI GAESHI