TECHNIQUES EXAMEN SHODAN

 

TACHI WAZA
TE WAZA Yoko guruma
  Yoko gake
Tai otoshi  
Kata guruma ASHI WAZA
Sukui nage  
Uki otoshi De ashi barai
Sumi otoshi Hiza guruma
Ippon seoi nage Sasae tsurikomi ashi
  O soto gari
KOSHI WAZA O uchi gari
  Ko soto gari
O goshi Ko uchi gari
Koshi guruma Okuri ashi barai
Tsurikomi goshi Uchi mata
Harai goshi Ko soto kage
Tsuri goshi Ashi guruma
Tsuri goshi Harai tsurikomi ashi
Utsuri goshi O guruma
Ushiro goshi O soto guruma
   
YOKO SUTEMI WAZA MA SUTEMI WAZA
   
Yoko otoshi Tomoe nage
Tani otoshi Sumi geashi
Hane makikomi Ura nage
Soto makikomi  
Uki waza  
Yoko wakare  
   

 

 

NE WAZA

 

OSAEKOMI WAZA KANSETSU WAZA
   
Kuzure kesa gatame Ude gatame
Kata gatame Ude hisjigi juji gatame
Kami shio gatame Ude hishigi ude gatame
Kuzure kami shio gatame Ude hishigi hiza gatame
Yoko shio gatame Ude hishigi wak gatame
Tate shio gatame Ude hishigi hara gatame
Kesa gatame  
   
SHIME WAZA  
   
Nami juji jime  
Gyaku juji jime  
Kata juji jime  
Hadaka juji jime  
Okuri eri jime  
Kata ha jime  
 

 

 

 

TECHNIQUES EXAMEN NIDAN

 

 

TACHI WAZA
TE WAZA Yoko gake
  Yoko Guruma
Tai otoshi  
Kata guruma (interdit compét.) ASHI WAZA
Sukui nage (interdit compét.) De ashi barai
Uki otoshi Hiza guruma
Sumi otoshi Sasae tsurikomi ashi
Ippon seoi nage O soto gari
Ko uchi gaeshi O uchi gari
  Ko soto gari
KOSHI WAZA Ko uchi gari
  Okuri ashi barai
O goshi Uchi mata
Koshi guruma Ko soto kage
Tsurikomi goshi Ashi guruma
Harai goshi Harai tsurikomi ashi
Tsuri goshi O guruma
Tsuri goshi O soto guruma
Utsuri goshi O soto geaeshi
Ushiro goshi O uchi gaeshi
  Hane goshi gaeshi
YOKO SUTEMI WAZA Harai goshi geashi
  Uhi mata gaeshi
Yoko otoshi  
Tani otoshi  
Hane makikomi MA SUTEMI WAZA
Soto makikomi Ura nage
Uki waza Tomoe nage
Yoko wakare Sumi geashi

 

NE WAZA

 

OSAEKOMI WAZA KANSETSU WAZA
   
Kuzure kesa gatame Ude gatame
Kata gatame Ude hisjigi juji gatame
Kami shio gatame Ude hishigi ude gatame
Kuzure kami shio gatame Ude hishigi hiza gatame
Yoko shio gatame Ude hishigi wak gatame
Tate shio gatame Ude hishigi hara gatame
Kesa gatame  
   
SHIME WAZA  
   
Nami juji jime  
Gyaku juji jime  
Kata juji jime  
Hadaka juji jime  
Okuri eri jime  
Kata ha jime  
Sankaku waza  
   

 

TECHNIQUES EXAMEN SANDAN ET +

(techniques de shodan, nidan plus les suivantes)

 

 

TACHI WAZA

 

TE WAZA MA SUTEMI WAZA
Obi otoshi Daki wakare (explication seulement)
Seoi otoshi Uchi makikomi
Yama arashi Kani basami (explication seulement)
Morote gari (interdit en compétition) O soto makikomi
Kuchiki taoshi (interdit en compét.) Uhi mata makikomi
Kibisu gaeshi(interdit en compétition) Harai makikomi
Uchi mata sukashi Kawazu gake (explication seulement)
KOSHI WAZA NE WAZA
Sode tsurikomi gaeshi SHIME WAZA
Daki age (explication seulement)
Do jime (explication seulement)
ASHI WAZA Sode guruma jime
Kata te jime
O soto otoshi Ryote jime
Tsubame gaeshi Tsukkomi jime
Sankaku jime
MA SUTEMI WAZA
KANSETSU WAZA
Hikikomi gaeshi
Tawara gaeshi Ashi garami (explication seulement)
Ude hishigi ashi gatamé
Ude hishigi te gatame
Ude hishigi sankaku gatame