TECHNIQUES EXAMEN SHODAN

 

  TACHI WAZA  
  TE WAZA Yoko guruma  
    Yoko gake  
  Tai otoshi    
  Kata guruma ASHI WAZA  
  Sukui nage    
  Uki otoshi De ashi barai  
  Sumi otoshi Hiza guruma  
  Ippon seoi nage Sasae tsurikomi ashi  
    O soto gari  
  KOSHI WAZA O uchi gari  
    Ko soto gari  
  O goshi Ko uchi gari  
  Koshi guruma Okuri ashi barai  
  Tsurikomi goshi Uchi mata  
  Harai goshi Ko soto kage  
  Tsuri goshi Ashi guruma  
  Tsuri goshi Harai tsurikomi ashi  
  Utsuri goshi O guruma  
  Ushiro goshi O soto guruma  
       
  YOKO SUTEMI WAZA MA SUTEMI WAZA  
       
  Yoko otoshi Tomoe nage  
  Tani otoshi Sumi geashi  
  Hane makikomi Ura nage  
  Soto makikomi    
  Uki waza    
  Yoko wakare    
     

 

 

NE WAZA

 

OSAEKOMI WAZA KANSETSU WAZA
   
Kuzure kesa gatame Ude gatame
Kata gatame Ude hisjigi juji gatame
Kami shio gatame Ude hishigi ude gatame
Kuzure kami shio gatame Ude hishigi hiza gatame
Yoko shio gatame Ude hishigi wak gatame
Tate shio gatame Ude hishigi hara gatame
Kesa gatame  
   
SHIME WAZA  
   
Nami juji jime  
Gyaku juji jime  
Kata juji jime  
Hadaka juji jime  
Okuri eri jime  
Kata ha jime  
 

 

 

 

TECHNIQUES EXAMEN NIDAN

 

 

  TACHI WAZA  
  TE WAZA Yoko gake  
    Yoko Guruma  
  Tai otoshi    
  Kata guruma (interdit compét.) ASHI WAZA  
  Sukui nage (interdit compét.) De ashi barai  
  Uki otoshi Hiza guruma  
  Sumi otoshi Sasae tsurikomi ashi  
  Ippon seoi nage O soto gari  
  Ko uchi gaeshi O uchi gari  
    Ko soto gari  
  KOSHI WAZA Ko uchi gari  
    Okuri ashi barai  
  O goshi Uchi mata  
  Koshi guruma Ko soto kage  
  Tsurikomi goshi Ashi guruma  
  Harai goshi Harai tsurikomi ashi  
  Tsuri goshi O guruma  
  Tsuri goshi O soto guruma  
  Utsuri goshi O soto geaeshi  
  Ushiro goshi O uchi gaeshi  
    Hane goshi gaeshi  
  YOKO SUTEMI WAZA Harai goshi geashi  
    Uhi mata gaeshi  
  Yoko otoshi    
  Tani otoshi    
  Hane makikomi MA SUTEMI WAZA  
  Soto makikomi Ura nage  
  Uki waza Tomoe nage  
  Yoko wakare Sumi geashi  

 

NE WAZA

 

OSAEKOMI WAZA KANSETSU WAZA
   
Kuzure kesa gatame Ude gatame
Kata gatame Ude hisjigi juji gatame
Kami shio gatame Ude hishigi ude gatame
Kuzure kami shio gatame Ude hishigi hiza gatame
Yoko shio gatame Ude hishigi wak gatame
Tate shio gatame Ude hishigi hara gatame
Kesa gatame  
   
SHIME WAZA  
   
Nami juji jime  
Gyaku juji jime  
Kata juji jime  
Hadaka juji jime  
Okuri eri jime  
Kata ha jime  
Sankaku waza  
   

 

TECHNIQUES EXAMEN SANDAN ET +

(techniques de shodan, nidan plus les suivantes)

 

 

TACHI WAZA

 

TE WAZA MA SUTEMI WAZA
   
Obi otoshi Daki wakare (explication seulement)
Seoi otoshi Uchi makikomi
Yama arashi Kani basami (explication seulement)
Morote gari (interdit en compétition) O soto makikomi
Kuchiki taoshi (interdit en compét.) Uhi mata makikomi
Kibisu gaeshi(interdit en compétition) Harai makikomi
Uchi mata sukashi Kawazu gake (explication seulement)
   
KOSHI WAZA NE WAZA
   
Sode tsurikomi gaeshi SHIME WAZA
Daki age (explication seulement)  
  Do jime (explication seulement)
ASHI WAZA Sode guruma jime
  Kata te jime
O soto otoshi Ryote jime
Tsubame gaeshi Tsukkomi jime
  Sankaku jime
MA SUTEMI WAZA  
  KANSETSU WAZA
Hikikomi gaeshi  
Tawara gaeshi Ashi garami (explication seulement)
  Ude hishigi ashi gatamé
  Ude hishigi te gatame
  Ude hishigi sankaku gatame